Zoek
Inrichting van het onderwijs

Onderwijsconcept van het Baanderherencollege vmbo

Onderwijs-op-maat wordt op het Baanderherencollege vmbo onder meer gerealiseerd door het aanbieden van vier leerwegen en de inhoudelijke vormgeving daarvan in de bovenbouw. In een leerweg kiest de leerling met elkaar samenhangende vakken die nodig
zijn om te kunnen afstuderen binnen de gekozen leerweg.

BHC-uren
Om meer maatwerk voor leerlingen buiten klassenverband te kunnen leveren werken wij met zogenaamde BHC-uren. BHC-uren zijn vraag gestuurd en bieden onderwijs op maat door een ondersteunende, vakoverstijgende of verrijkende inhoud. Soms worden de BHC-uren gebruikt voor een doorlopende leerlijn ter bevordering van de  aansluiting met het MBO.
Een leerling kan als de organisatie dit toelaat ook meer dan het wettelijk verplichte aantal algemene of beroepsgerichte vakken kiezen. De opleiding wordt daardoor verbreed en de doorstroomkansen in het middelbaar beroepsonderwijs of het havo worden
daarmee vergroot

Het Baanderherencollege heeft vier leerwegen:

1. mavo of theoretische leerweg (tl)
Deze leerweg geeft toegang tot de niveaus 3 en 4 binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het vierde leerjaar van het havo. De mavo (tl) heeft zeven vakken met een kern- en verrijkingsdeel.

2. gemengde leerweg (gl)
Deze leerweg geeft ook toegang tot de niveaus 3 en 4 binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bestaat uit zes algemeen vormende vakken met een kern- en verrijkings-deel en één beroeps oriënterend vak.

3. kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
Deze leerweg geeft toegang tot de niveaus 3 en 4 binnen het middelbaar beroepsonderwijs(mbo) en bestaat uit vier algemeen vormende vakken met het kerndeel en één beroepsgericht programma met de omvang van twee vakken.

4. basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
Deze opleiding geeft toegang tot niveau 2 binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bestaat uit vier algemeen vormende vakken met beperkt kerndeel en één beroeps oriënterend programma met de omvang van twee vakken.

Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Baanderherencollege | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@bhc.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV